top of page

Regulamin zlecania i zamieszczania reklam

 

Definicje:

 

Serwis -  informacyjno-kulturalny serwis internetowy www.swindonportal.com skierowany do Polaków mieszkających w Swindon i okolicach.


Reklamodawca - Zleceniodawca usługi. Podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zamawiająca zamieszczenie reklamy na łamach www.swindonportal.com.

Reklama - produkt, zgodny ze standardami, które są określone przez serwis www.swindonportal.com, a także zgodny z umową, zawartą pomiędzy serwisem a Reklamodawcą, przeznaczony do zamieszczenia na stronach internetowych www.swindonportal.com.


Publikacja - uwidocznienie reklamy na  stronach internetowych www.swindonportal.com.

 

 

Zakres odpowiedzialności

1. Serwis www.swindonportal.com nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

2. Reklamodawca składa zapewnienie, że ma prawo do posługiwania się użytymi w reklamie informacjami, zdjęciami, danymi osobowymi, wizerunkami, znakami towarowymi i wszelkimi innymi elementami prawem chronionymi. Składając zamówienie Reklamodawca oświadcza jednocześnie, iż spełnia co powyższe a zamawiana reklama nie narusza obowiązującego prawa.

 

3. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną wobec serwisu www.swindonportal.com jak również wobec osób trzecich (włączając w to m. in. koszty postępowań, koszty procesowe oraz wszystkie wydatki inne) z tytułu zamieszczenia reklamy, której treść narusza prawo (w tym dobra osób trzecich), jest niezgodna z dobrymi obyczajami, obraźliwa oraz narusza zasady współżycia społecznego.

4. Reklamodawca zamieszczając reklamę na stronach serwisu www.swindonportal.com wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez serwis z zamieszczanych treści, w tym zawartych w nich m.in. znaków towarowych lub wizerunków, poprzez  zwielokrotnianie, utrwalanie oraz udostępnianie publiczne w taki sposób, żeby każdy posiadał do nich dostęp w wybranym czasie oraz miejscu.

5. Serwis może bez ponoszenia odpowiedzialności (w tym materialnej) odmówić zamieszczania reklam lub może przerwać kampanię jeżeli:
- zgłoszono uzasadnione zastrzeżenia, które dotyczą reklamy,

 - treść lub też forma reklamy są niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub też dobrymi obyczajami,

 - treść lub też forma reklamy są niezgodne z polityką serwisu www.swindonportal.com.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności (w tym materialnej) za zmiany terminów publikacji, jeżeli wynikają z opóźnień wynikających z działań Reklamodawcy np. w dostarczaniu treści lub też w przypadku opóźnień płatności.
 

Warunki realizacji oraz płatności

 

1. Cennik reklam i usług zamieszczanych na portalu jest dostępny na prośbę zainteresowanych pod adresem e-mail: swindon.ogloszenia@gmail.com

 

2. Serwis www.swindonportal.com oferuje formy niestandardowe nieobjęte Cennikiem i uzgadniane z Reklamodawcą indywidualnie.

 

3. Złożenie zamówienia publikacji reklamy może odbywać się drogą mailową i może być równoznaczne z zawarciem umowy na realizację reklamy na stronach serwisu www.swindonportal.com.

 

4. Reklamodawca może w całości zlecić wykonie reklamy serwisowi www.swindonportal.com lub przysłać gotowy materiał reklamowy.

 

5. Projekt reklamy w formie gotowej do publikacji powinien być dostarczony na adres swindon.ogloszenia@gmail.com nie później niż 5 dni przed planowaną datą publikacji reklamy.


6. Publikacja reklamy następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

 

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie możliwość emisji reklamy.

 

8. O zmianie cennika reklam serwis powiadomi Reklamodawców 2 tygodnie przed jej wprowadzeniem.

 

Reklamacje
 
1. Wszelkie zastrzeżenia, które dotyczą realizacji usług należy zgłosić na swindon.ogloszenia@gmail.com. 

 

 

 

 

28.03.2015


 

 

bottom of page