top of page

Referendum - jak głosować?

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:


• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

• Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

• Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W REFERENDUM W OBWODACH UTWORZONYCH W WIELKIEJ BRYTANII?


Prawo udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie:https://ewybory.msz.gov.pl/; więcej informacji poniżej) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


SPOSOBY REJESTRACJI I GŁOSOWANIA


Osoby stale zamieszkałe za granicą lub stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą oddać głos osobiście lub drogą korespondencyjną.


Warunkiem wzięcia udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem referendum tj. do 3 września 2015 r. (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia 2015 r. (środa).

Zgłoszeń do spisu dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-wybory:


https://ewybory.msz.gov.pl/Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.


Zgłoszeń można dokonywać również:


• e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres: londyn.referendum@msz.gov.pl;


• pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London (korespondencja musi dotrzeć do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do 3 września - głosowanie osobiste, do 19 sierpnia - głosowanie korespondencyjne);


• telefonicznie: pod numerem +44 207 8228 963;


• faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44 207 9363 571;


• osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30;


• telegraficznie.


Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE


Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.


Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety referendalne. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 13 dni przed dniem referendum. Pakiet referendalny zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania. Osoby które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego i zadeklarowały osobisty odbiór pakietu będą mogły odebrać pakiet w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach urzędowania.


Gotowy pakiet referendalny wysyła się na koszt własny głosującego na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London). Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania, głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.


GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA


Osoba uprawniona do udziału w referendum, która została wpisana przez konsula do spisu, może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis, w którym głosujący został ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. Przykładowy formularz wniosku znajduje się tutaj. Wnioski należy przesyłać korespondencyjne na adres Wydziału Konsularnego lub elektronicznie na adres mailowy: londyn.zaswiadczenia@msz.gov.pl


Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Wzięcie udziału w głosowanie będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaświadczenia.


Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.


W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.


Odbiór zaświadczenia następuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (w tym przypadku konieczne jest dostarczenie pisemnego pełnomocnictwa – przykładowy wzór znajduje się tutaj). W uzasadnionych przypadkach, np. znaczna odległość miejsca zamieszkania od siedziby urzędu, możliwa jest wysyłka zaświadczenia za pośrednictwem poczty (uzasadnienie należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia).


GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU


Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie, najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Bieżąca informacja o referendum organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:http://referendum2015.pkw.gov.pl/. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Londynie:www.londyn.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) i Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl).


źródło: http://www.londyn.msz.gov.pl/

bottom of page